Brug af cookies

Bosch-webstedet indeholder cookies, så du kan bruge din indkøbskurv, bestille en tekniker online og give Bosch mulighed for at føre anonyme statistiske data for at forbedre webstedets indhold og navigation. Spring denne meddelelse over, hvis du gerne vil fortsætte. Klik på linkene, hvis du vil have mere information om de cookies, der bruges, og hvordan du administrerer dine indstillinger.

 

Vilkår for Bosch 3-årige PlusService

Bosch PlusService udbydes af BSH Hvidevarer A/S ('Bosch Hvidevareservice'), Telegrafvej 4, 2750 Ballerup.
Bosch PlusService påvirker ikke de rettigheder, der gælder efter anden forbrugerlovgivning, herunder købelovens reklamationsregler.

1. Omfang og forudsætninger for Bosch PlusService

1.1 Bosch Hvidevareservice reparerer uden omkostning bevislige materiale- og/eller fabrikationsfejl i aftaleperioden på det produkt, der er anført på PlusService certifikatet. Krav skal gøres gældende over for Bosch Hvidevareservice hurtigst muligt efter konstatering af fejl og inden for aftaleperioden.

1.2 Konstaterede fejl udbedres ved reparation eller udskiftning af dele efter Bosch Hvidevareservices valg. Hvis en reparation er uøkonomisk eller umulig, forbeholder Bosch Hvidevareservice sig ret til at levere et erstatningsprodukt af tilsvarende værdi i stedet for at udføre en reparation. Udskiftede dele og udskiftede produkter bliver Bosch Hvidevareservices ejendom.

1.3 Er fejlen ikke omfattet af Bosch PlusService, faktureres servicebesøg og eventuel reparation efter gældende takster, medmindre køber kan dokumentere, at køber efter omstændighederne ikke var i stand til at konstatere, at der ikke var tale om en fejl omfattet af Bosch PlusService. Priser på servicebesøg, reparation og reservedele er tilgængelige på www.bosch-home.dk/service eller oplyses ved henven-delse til Bosch Hvidevareservice.

1.4 Bosch PlusService gælder kun for det produkt, der er anført på certifikatet, og kan ikke overføres til andre produkter.1.5 Bosch PlusService gælder kun for Bosch Hvidevarer, der er købt og anvendt i Danmark.

1.6 En aftale om Bosch PlusService skal indgås inden udløb af købelovens 2-årige reklamationsperiode for det pågældende produkt.

1.7 Bosch PlusService gælder kun ved fremvisning af et gyldigt certifikat og den originale købskvittering (med købs- og/eller leveringsdato).

1.8 Bosch PlusService gælder kun for produkter, der anvendes til privat brug.

2. Varighed og overdragelse

2.1 Bosch PlusService omfatter de serviceydelser, der er anført under punkt 1, i en periode på 3 år, der påbegyndes, når den 2-årige reklamationsperiode efter købeloven udløber. Aftalen ophører uden varsel, efter udløbet af de 3 år.

2.2 Udførte serviceydelser forlænger ikke aftaleperioden og starter ikke en ny periode. Aftaleperioden kan således maksimalt udgøre 3 år.

2.3 Hvis produktet udskiftes inden for perioden efter punkt 1.2, vil det oprindeligt udstedte certifikat miste sin gyldighed. Den resterende aftaleperiode overføres til det udskiftede produkt, og der udstedes et nyt tilsvarende certifikat.

2.4 Hvis produktet sælges eller foræres væk, kan det certifikat, der gælder for produktet, overføres til den nye ejer, hvis Bosch Hvidevareservice underrettes om ændringerne skriftligt til Bosch Hvidevareservice, Telegrafvej 4, 2740 Ballerup, eller pr. e-mail på adressen bsh-service.dk@bshg.com. Vilkår for PlusService forbliver upåvirkede og overføres uden ændringer til den nye ejer. Dette vil heller ikke forlænge aftaleperioden eller starte en ny periode.

3. Begrænsninger i PlusService

3.1 Bosch PlusService omfatter ikke skrøbelige dele (f.eks. glas, plast eller glødepærer) eller ubetydelige fejl, der ikke har betydning for anvendelsen af produktet. Desuden dækker Bosch PlusService ikke transportskader samt fejl og skader, der er opstået som følge af naturlig slitage, ukorrekt håndtering, manglende vedligeholdelse, manglende overholdelse af betjenings- og installationsanvisninger, brug uden for almindelig husholdning eller skader som følge af ændringer på produktet eller reparationer, der er udført af køber selv eller af tredjemand.

4. Betalingsbetingelser

4.1 Den pris, der er anført på bestillingsskemaet, forfalder ved indgåelse af aftalen om Bosch PlusService.

5. Hæftelse

5.1 Yderligere eller andre krav - især erstatningskrav på grund af skader opstået uden for produktet - er ikke dækket af Bosch PlusService.

6. Behandling af en servicesag eller underretning om ændring

6.1 Ved bestilling af en servicereparation efter Bosch PlusService skal oplysningerne på typeskiltet oplyses. Yderligere oplysninger om typeskiltet og dets placering på produktet findes i brugsanvisningen eller på www.bosch-home.dk/service.

6.2 I tilfælde af en servicesag, eller hvis der skal foretages ændringer i personlige oplysninger, eller hvis produktet sælges/gives væk, bedes køber kontakte Bosch Hvidevareservice:
- På www.bosch-home.dk/service
- Pr. telefon: 44 89 89 85 - servicebesøg kan bestilles døgnet rundt, alle ugens dage.
- Pr. e-mail: bsh-service.dk@bshg.com
- Skriftligt på adressen:
Bosch Hvidevareservice, Telegrafvej 4, 2750 Ballerup.

6.3 På reparationsdagen skal køber overfor serviceteknikeren fremvise gyldigt certifikat og den originale købskvittering (med købs- og/eller leveringsdato).

6.4 Hvis produktet afhentes af Bosch Hvidevareservice eller et transportselskab, der er formidlet af Bosch Hvidevareservice, bedes en kopi af certifikatet og købskvitteringen vedlagt produktet sammen med eventuelle transportdokumenter.

7. Fortrydelsesret

7.1 Køber kan fortryde den indgåede aftale efter forbrugeraftalelovens § 17, hvis aftale om Bosch PlusService er indgået uden for fast forretningssted eller ved fjernsalg. Fortrydelsesfristen er 1 måned. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, køber har indgået aftalen, f.eks. skrevet under på kontrakten eller afgivet bestillingen.

7.2 Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, køber på skrift (f.eks. på papir eller e-mail) har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten og om, hvem køber skal henvende sig til ved udøvelse af fortrydelsesretten.

7.3 Hvis bestilling f.eks. er afgivet den 1. i en måned og køber også har fået de nævnte oplysninger, har køber frist til og med den 1. i den efterfølgende måned. Har køber først fået oplysningerne senere, f.eks. den 3. i en måned, har køber frist til og med den 3. i den efterfølgende måned. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan køber vente til den følgende hverdag.

7.4 Hvis køber ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, skal køber inden fortrydelsesfristens udløb underrette Bosch Hvidevareservice om, at køber har fortrudt aftalen. Køber skal give denne underretning skriftligt - f.eks. pr. brev eller e-mail. Køber skal blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis køber vil sikre sig bevis for, at køber har fortrudt rettidigt, kan køber f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at køber har fortrudt aftalen, skal gives til:
Bosch Hvidevareservice, Telegrafvej 4, 2750 Ballerup,
bsh-service.dk@bshg.com

7.5 Hvis køber ønsker at benytte sin fortrydelsesret, skal certifikatet sendes retur til ovenstående adresse senest 7 dage efter fortrydelsesretten er udnyttet.

7.6 Ved bestilling af en servicereparation efter Bosch PlusService, samtykker køber til, at køber ikke længere kan benytte fortrydelsesretten. Dette gælder uanset 1 måneds fristen endnu ikke er udløbet.

8. Persondata

8.1 Bosch Hvidevareservice gemmer oplysninger om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse samt oplysninger om, hvilket produkt der er omfattet af dit certifikat. Hvis der anmeldes fejl på produktet, gemmer Bosch Hvidevareservice oplysninger om forløbet og evt. udbedring af fejlene. Bosch Hvidevareservice bruger dine data til at kommunikere med dig og til at administrere Bosch PlusService bedst muligt.

8.2 Du kan kontakte Bosch Hvidevareservice pr. e-mail på bsh-service.dk@bsgh.com , hvis du vil vide mere om, hvilke data vi behandler om dig, eller hvis du vil have slettet eller rettet dine data.

Vilkår for Bosch PlusService - 2017